400-820-****

CAD为什么打印出来的图纸图框包不全不完整?

发布日期:2010-08-19

预览没问题 代表 与cad 图绘制本身无关
如果是布局出图 那么 去看看布局设置 立面关于纸张的选择和关于纸张边线的设置 改成0 就好了 然后 控制面板 打印机 首选项 看看尽量调成你需要的大小  然后cad 画一个适合打印机最大打印尺寸的图 例如 用rec 画个标准a4 然后按o 开始偏移 偏移量自己掌握 然后看看能打出来多少 精校一下打印机 最后保存pc3
如果实在不行就装个pdf 虚拟打印机吧 自己设置好 直接打印pdf好了

                                                                                                                         常龙模具网   www.ug163.com

商品分类

浏览过的商品